Semalt - Google Scraper-iň 8 esasy peýdasy

Google skraperi, Google baglanyşyklaryndan maglumatlary gyrmak üçin möhüm guraldyr we planşetlere, smartfonlara ýa-da kompýuter enjamlaryna aňsatlyk bilen gurnalyp bilner. Gözlegçiler öz modellerini goldamak we gipotezasyny subut etmek üçin elmydama maglumat gerek. Şonuň ýaly-da, kärhanalary ösdürmek we dünýäde has köp müşderini nyşana almak üçin kärhanalar çykarylan maglumatlara mätäç. “Google scraper” -iň esasy peýdalary aşakda beýan edildi.

1. Maglumatlary tertipläň:

Maglumatlar adatça gurulmadyk we çig görnüşde görkezilýär. Google skraperi maglumatlary ýygnamagy we talaplaryňyza görä tertipleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Ulanyjylaryň aragatnaşyk belgilerinden, e-poçta salgylaryndan, atlaryndan we sahypalaryndan maglumat ýygnamaga kömek edýär. Bu, iň gowy we takyk netijeleri berýän peýdaly maglumatlardan tertipsiz maglumatlary aýryp bilýän dogry çykarmak guralydyr.

2. Professional sanawlary gyryň:

“Google scraper” -iň ikinji esasy peýdasy, professional sanawlary aňsatlyk bilen ýok edýär we maglumatlaryň hili barada alada etmeli däl. Bu gural, esasanam, söwda sahypalary üçin amatly, hünär sanawlaryny tapýar, maglumatlary tertipleýär we birnäçe minutda islenýän netijeleri alýar.

3. Tizlik we takyklyk:

Bu hyzmat bilen takyk maglumatlary kepillendirip bilersiňiz. Google skraperi çalt netijeleri wada berýär we şol bir wagtyň özünde käbir işleri ýerine ýetirýär. Beýleki adaty gyryjy enjamlar bilen deňeşdirilende, bu gural birnäçe Google baglanyşyklaryndan ajaýyp tizlik bilen maglumat çykaryp biler we prosesiň dowamynda takyklygy saklanýar.

4. Peýdaly we gymmatly maglumatlary ýygnamak:

Gymmat we peýdaly geografiki maglumatlary ýygnamak isleýän bolsaňyz, işiňizi bitirmek üçin Google skraperini ulanyp bilersiňiz. Dürli web ussatlary we guramalary topografiki we geografiki maglumatlary aňsatlyk bilen almak üçin bu hyzmaty amala aşyrýarlar. Adatdan daşary aýratynlyklary bar we ýalňyşsyz mazmunyň üpjün edilmegini üpjün edýär.

5. Amal peýdalary:

Dürli gyryjylaryň çäkli hyzmatlary we peýdalary hödürleýändigini bilýäris, ýöne Google skraperi ýokary derejeli we ajaýyp hyzmatdyr. Bu gural bilen on müňe çenli baglanyşygy gyryp bilersiňiz, maglumatlary CSV we JSON formatlarynda saklap bilersiňiz ýa-da awtonom ulanmak üçin gönüden-göni gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz. Programmistler üçin amatly we islendik kompýuter ýa-da ykjam enjam arkaly girip bolýar.

6. Dinamiki we elektron söwda web sahypalaryny nyşana alýar:

Google skraperi bilen dinamiki we elektron söwda web sahypalaryny nyşana alyp bilersiňiz. Mysal üçin, “Amazon” we “eBay” -dan maglumatlary ýok etmek isleseňiz, işiňizi bitirmek üçin bu guraly aňsatlyk bilen ulanyp bilersiňiz. Birnäçe ýer, ştatlar, poçta kodlary we e-poçta salgylary bolan web sahypalaryny birnäçe sekundyň içinde alyp bolýar. Mundan başga-da, dürli önümler, olaryň beýany we şekilleri barada maglumat ýygnap bilersiňiz.

7. Mediýa kompaniýalary üçin amatly:

Mediýa kompaniýalary bu guraldan peýdalanyp bilerler we sosial media saýtlaryndan maglumatlary ýygnap we gündelik mowzuklary açyp bilerler. Bulut esasly bu hyzmat real wagt maglumatlary berýär, wagtyňyzy tygşytlaýar we iş netijeliligiňizi ýokarlandyrýar.

8. Syýahat kompaniýalary üçin amatly:

Onlaýn portallardan maglumatlary döwmek isleýän syýahatçylyk kompaniýalary, bu skraperi işlerini bitirmek üçin ulanyp bilerler. “TripAdvisor” we “Trivago” -dan maglumat alyp bilersiňiz we birnäçe günden öz syýahat portalyňyzy açyp bilersiňiz.

mass gmail